903 
Nächste Vokabel
(北京語言文化大學)

běi jīng yǔ yán wén huà dà xué
(bei3 jing1 yu3 yan2 wen2 hua4 da4 xue2 )
Universität für Sprache und Kultur Peking
[ˌunivɛʁziˈtɛːt] [fyːɐ̯] [ˈʃpʀaːχə] [ʊnt] [kʊlˈtuːɐ̯] [ˈpeːkɪŋ]
903 - bei Wikipedia


Gemerkte Vokabeln 记住单词

Gemerkte Vokabeln als Lernkarten