732 
Nächste Vokabel
(愚人節的玩笑)

yú rén jié de wán xiào
(yu2 ren2 jie2 de0 wan2 xiao4 )
Aprilscherz
[aˈpʁɪlˌʃɛʁt͡s]
732 - bei Wiktonary [1]
Bemerkung:
Ausruf: April, April! - 愚人节! (yúrénjié!)

am 愚人节 - yúrénjié


Gemerkte Vokabeln 记住单词

Gemerkte Vokabeln als Lernkarten