1328 
Nächste Vokabel
(工廠工人)

gōng chǎng gōng rén
(gong1 chang3 gong1 ren2 )
Fabrikarbeiter
[faˈbʁiːkʔaʁbaɪ̯tɐ]
1508 - bei Wiktonary [1]

Arbeiter - 工人 - gōngrén
Fabrik -工厂 - gōngchǎng


Gemerkte Vokabeln 记住单词

Gemerkte Vokabeln als Lernkarten