1166 
Nächste Vokabel
(移動電話)
- bei zh-Wiktonary
yí dòng diàn huà
(yi2 dong4 dian4 hua4 )
Mobiltelefon
[moˈbiːlteleˌfoːn]
1166 - bei Wiktonary [1]
Handy
[ˈhɛndi]
1674 - bei Wiktonary [1]

siehe auch 手机 - shǒujī
siehe auch 智能手机 - zhìnéngshǒujī


Gemerkte Vokabeln 记住单词

Gemerkte Vokabeln als Lernkarten